Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Stavebný úrad

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby

Žiadosť o vydanie rozhodnutia o zmene stavby pred dokončením

Ohlásenie stavebných úprav, udržiavacích prác

Vyhlásenie stavebný dozor

Vyhlásenie majiteľa susednej nehnuteľnosti

Návrh na vydanie územného rozhodnutia

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Ohlásenie drobnej stavby

Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby

Čestné prehlásenie, kedy bola stavba postavená

 


Povinnosti stavebníkov - oznam SPP

SPP oznamuje v súvislosti s nárastom prípadov poškodzovania plynárenských zariadení a s tým súvisiacich únikov plynu a prerušení  distribúcie:

Povinnosti stavebníkov pri činnostiach v ochranných a bezpečnostných pásmach plynárenských zariadení

Povinnosti stavebníkov pri realizácii výkopových a stavebných prác v ochranných a bezpečnostných pásmach plynárenských zariadení

 


Životné prostredie

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

Žiadosť o súhlas na povolenie stavby MZZO

Žiadosť o vydanie súhlasu na užívanie stavby MZZO

Žiadosť o vyjadrenie ku zriadeniu vodnej stavby -žumpy

Žiadosť o povolenie na rozkopávku verejného priestranstva

Žiadosť o povolenie na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie

 


Sociálna a kultúrna oblasť

Žiadosť o pridelenie nájomného bytu

Príloha k žiadosti

Čestné vyhlásenie o majetkových pomeroch

Oznamovacia povinnosť - kultúrne podujatie