Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Obec Vieska nad Žitavou bola zriadená zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, a to dňom  volieb do orgánov samosprávy obcí, t. j. v dňoch 23. a 24. novembra 1990.

Právomoci a kompetencie obce

Kompetencie obce (t. j. právomoc a  pôsobnosť obce) sú stanovené:

  • Ústavou Slovenskej republiky (najmä  čl. 64 - 71)
  • zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov (najmä § 4, § 11 ods. 4 a § 13 zákona)
  • platným právnym poriadkom Slovenskej republiky
  • všeobecne záväznými nariadeniami obce na úseku samosprávnej pôsobnosti (čl. 68 a čl. 71 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky)

 

Organizačná štruktúra obce

Orgánmi obce Vieska nad Žitavou je starosta obce a obecné zastupiteľstvo.

Starosta obce  Vieska nad Žitavou je predstaviteľom  a najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého volia obyvatelia obce na 4 roky.

Obecné zastupiteľstvo obce Vieska nad Žitavou je zastupiteľský zbor obce zložený z 5 poslancov, zvolených obyvateľmi obce na obdobie 4 rokov. Funkčné obdobie poslancov sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo zriaďuje svoje orgány (podľa potreby, alebo ak to vyplýva z osobitného právneho predpisu).

Osobitné postavenie medzi orgánmi obce má hlavný kontrolór obce Vieska nad Žitavou, ktorého volí obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a vykonáva kontrolu plnenia úloh obce.