Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 1/2019 o výške príspevkov v školách

VZN č. 2/2019, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska a cenník služieb

VZN č. 3/2019, ktorým sa ruší VZN č. 1/2018

VZN č. 4/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady


VZN č. 1/2018 o zásadách odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva

VZN č. 2/2018, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Vieska nad ŽitavouVZN č. 5/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce VIeska nad Žitavou

VZN č. 4/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2015 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vieska nad Žitavou

VZN č. 3/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území obce Vieska nad Žitavou

VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Vieska nad Žitavou

VZN č.1/2016 o číslovaní stavieb v obci Vieska nad ŽitavouDodatok č. 3 VZN č. 6/2012 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vieska nad Žitavou

VZN č. 4/2015 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vieska nad Žitavou

VZN č. 2/2015 o vylepovaní volebných plagátov na území obce Vieska nad Žitavou

VZN č. 1/2015, ktorým sa ruší VZN č. 1/2012 o podmienkach používania zábavnej pyrotechniky na území obce Vieska nad ŽitavouVZN č. 1/2014 o podmienkach predaja a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Vieska nad Žitavou


Dodatok č. 2 k VZN obce Vieska nad Žitavou č. 6/2012 o miestnych daniach a poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vieska nad Žitavou