Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Profil zadávateľa

Obec Vieska nad Žitavou je podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:    Obec Vieska nad Žitavou

Adresa:   Vieska nad Žitavou

Ulica:      Vieska nad Žitavou 64

PSČ:        95152

zastúpené: Štefan Mladý, starosta obce
IČO: 00308617

Zadávanie zákaziek zabezpečuje obec Vieska nad Žitavou v zmysle zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a v znení neskorších predpisov, respektíve odborne spôsobilej osoby. Podľa § 4 zákona o verejnom obstarávaní podľa finančných limitov sú:

  1. zákazky nadlimitné, zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, ktorý je dostupný online na webovej stránke simap.europa.eu a vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj on-line na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávania v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.
  2. zákazky podlimitné, zverejňované on-line na web stránke obce Vieska nad Žitavou, resp. vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj online na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.

 

Odkaz na stránku úradu verejného obstarávateľa